Urząd Miasta i Gminy

Zarządzenia Burmistrza 2002-2006

 

 

Rok 2002Zarządzenie Burmistrza Nr 01/2002 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Sztum

Zarządzenie Burmistrza Nr 02/2002 w sprawie zmian w budżecie na 2002 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 03/2002 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań działki budowlanej położonej w Gościszewie, Osiedle Pod Lasem

Zarządzenie Burmistrza Nr 04/2002 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza Nr 05/2002 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr III/5/2002 z dnia 30 listopada 2002 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 06/2002 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 07/2002 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 08/2002 w sprawie przeniesień planowanyc wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków oraz między rozdziałami i paragrafami w 2002 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 09/2002 w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2002 w sprawie zmiany Uchwały Nr 95/2001 ZGKiM Sztum z dnia 03.12.2001 r. dotyczącej ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Burmistrza Nr 11/2002 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 r. do uchwały rady Miejskiej Nr IV/8/2002 z dnia 11.12.2002 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2002 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami w 2002 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2002 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższych niż wiekość wynikająca z harmonogrmu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2002 w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków oraz między paragrafami w 2002 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2002 w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków Gminy sztum na I kwartał 2003 roku

Zarządzenie Burmistrza Nr 16/2002 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższch niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2002 w sprawie określenia ukladu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r. do uchwały Rady Miejskiej Nr V/16/2002 z dnia 30.12.2002 r.


 

Rok 2003Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań działek budowlanych położonych w Gościszewie, Osiedle Pod Lasem

Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2003 w sprawie odmowy umorzenia zaległości powstałych z tytułu nie płaconego czynzu dzierżawnego

Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza Nr 22/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 23/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej garażem poożonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice

Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2003 w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Skłodowskiej w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zmianą gruntów położonych przy ul. Barczewskiego w Sztumie pomiędzy gminą Sztum a osobami fizycznymi

Zarządzenie Burmistrza Nr 26/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetarfu nieoraniczonego na wydzierżawienie działki rolnej połozonej w Sztumskim Polu

Zarządzenie Burmistrza Nr 27/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie, Osiedle na Wzgórzu

Zarządzenie Burmistrza Nr 30/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchmości położonych w Pietrzwałdzie, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2003 w sprawie przejęciabudynku jednorodzinnego położonego w miejscowości Piekło na działce nr 205 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rezcz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 33/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na wydzierżawienie działek rolnych położonych w Nowej Wsi i w Czerninie

Zarządzenie Burmistrza Nr 34A/2003 w sprawie powołania zespołu do przygotowania wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na rozwój turystyki w mieście i gminie Sztum

Zarządzenie Burmistrza Nr 34B/2003 w sprawie powołania zespołu do spraw Parku Inwestycyjnego

Zarządzenie Burmistrza Nr 34C/2003 w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum

Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 r. wyższch niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 38/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2003 w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 332 połozonej w Nowej Wsi

Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r. do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/35/2003 z dnia 25.03.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 42/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 44/2003 w sprawie przyjcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2003 roku

Zarządzenie Burmistrza Nr 45/2003 w sprawie rozożenia na raty należności głównej i kosztów procesu oraz umorzenia odsetek z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów zastępstwa procesowego

Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2003 w sprawie przekazania budynków gospodarczych, położonych na działce nr 148/72 w Górkach, ob. Barlewice, gm. Sztum w administrowanie do ZGKiM w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza Nr 47/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 48/2003 w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Paderewskiego w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza Nr 49/2003 w sprawie rozłożenia na raty spłaty zaległego czynszu dzierżawnego oraz umorzenia odsetek od należności z tytulu czynszu dzierżawnego za wydzierżawione pomoieszczenia świetlicy OSP w Postolinie

Zarządzenie Burmistrza Nr 50/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 52/2003 w sprawie przejęcia udziału 490/1000 części do nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Nowa Wieś nr 32 na działce nr 184/9 o pow. 2000 m kw. stanowiącego lokal mieszkalny nr 2 przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 53/2003 w sprawie powoania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działek przeznaczonych na działalność sezonową położonych w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza Nr 54/2003 w sprawie powoania osób do składu komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 130, położonej w Postolinie

Zarządzenie Burmistrza Nr 55/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza Nr 56/2003 w sprawie przejęcia budynku dwurodzinnego w zabudowie bliźniaczej położonej w Sztumie przy ul. Kochanowskiego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym na rzecz najemców położonych w Sztumie przy ul. Kochanowskiego

Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 59/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 60/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 roku

Zarządzenie Burmistrza nr 61/2003 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na obszarze gminy Sztum dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym

Zarządzenie Burmistrza nr 62/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza nr 63/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza nr 64/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza nr 65/2003 w sprawie powołania osob do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice

Zarządzenie Burmistrza Nr 66/2003 w sprawie powołania Kosji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 67/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 629/3 położonej w Sztumie, obręb II na rzecz Elbląskich Zakładów Energetycznych S.A.

Zarządzenie Burmistrza Nr 68/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r. do uchwały Rady Miejskiej Nr X/46/2003 z dnia 29.05.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 69/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 70/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 71/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 72/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Zarządzenie Burmistrza Nr 73/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w sztumie przy Osiedlu Na Wzgórzu w drodze rokowań

Zarządzenie Burmistrza Nr 74/2003 w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Polnej w drodze rokowań

Zarządzenie Burmistrza Nr 75/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 76/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Burmistrza Nr 77/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związnych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza Nr 78/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 r. do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/52/2003 z dnia 30.06.2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 79/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza Nr 80/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydtków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy

Zarządzenie Burmistrza Nr 81/2003 w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy sztum na III kwartał 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 82/2003 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Burmistrza nr 83/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Burmistrza nr 84/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Zarządzenie Burmistrza nr 85/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza nr 86/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Sztumie przy ul. Reja 31 A

Zarządzenie Burmistrza nr 87/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice

Zarządzenie Burmistrza Nr 88/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 89/2003 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 90/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 91/2003 w sprawie rozłożenia na raty należności głównej oraz umorzenia należności ubocznych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 92/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą działki nr 274 przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, położonej w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 93/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, ofertowego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Wsi gm. Sztum.

Zarządzenie Burmistrza Nr 94/2003 w sprawie przekazania w administrowanie ZGKiM w Sztumie lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem w sprawie własności wspólnych części budynku położonego w ob. geodezyjnym Barlewice, w miejscowości Czernin przy ul. Akacjowej nr 2.

Zarządzenie Burmistrza Nr 95/2003 w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży, ustalenia formy zbycia udziału do gruntu oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Zarządzenie Burmistrza Nr 96/2003 w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży, ustalenia formy zbycia udziału do gruntu oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Zarządzenie Burmistrza Nr 97/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XII/59/2003 z dnia 30 sierpnia 2003 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 98/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 99/2003 w sprawie wprowadzenia podwyżki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 100/2003 w sprawie powołania Komisji do dokonania brakowania i zniszczenia dokumentów zawierających informacje jawne i niejawne, które nie podlegają ustawowej ochronie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 102/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 103/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 104/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 105/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 106/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 107/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 108/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 109/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 110/2003 w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na IV kwartał 2003 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 111/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIII/68/2003 z dnia 2003 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 112/2003 w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarej z przyłączami w ulicy Zacisze w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 113/2003 w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży i ustalenia formy zbycia udziału do gruntu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 114/2003 w sprawie wytypowania lokalu użytkowego do sprzedaży i ustalenia formy zbycia udziału do gruntu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 115/2003 w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 484 położonego w Sztumie przy ul. Słowackiego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 116/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 117/2003 w sprawie odstąpienia od sprzedaży działek położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu w związku z koniecznością przeprowadzenia badań podłoża gruntowego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 118/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali użytkowych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 119/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali użytkowych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 120/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali użytkowych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 121/2003 w sprawie ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Burmistrza Nr 122/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 123/2003 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za lokal użytkowy położony w Sztumie przy Placu Wolności 22b/15 oraz za udział do gruntu oddawany w użytkowanie wieczyste wytypowany do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 124/2003 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej za lokal użytkowy położony w Sztumie przy ul. Jagiełły 6/9 oraz za udział do gruntu oddawany w użytkowanie wieczyste wytypowany do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 125/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 125A/2003 w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr. 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Zarządzenie Burmistrza Nr 125B/2003 w sprawie utworzenia gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 126/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do Uchwały Rady Miejskiej Nr XIV/76/2003 z dnia 15 listopada 2003 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 127/2003 w sprawie zmian w budżecie na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 128/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 129/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego nr 7.

Zarządzenie Burmistrza Nr 130/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 131/2003 w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 58 i nr 60 położone w obrębie geodezyjnym Koślinka, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 132/2003 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 133/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 134/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 135/2003 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 136/2003 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 137/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 138/2003 w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 139/2003 w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2004 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 140/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej i między paragrafami na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 141/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 142/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 r.

Zarządzenie Burmistrza Nr 143/2003 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego lokali użytkowych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 144/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 145/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej UMiG.

Zarządzenie Burmistrza Nr 146/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 147/2003 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 148/2003 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu Obrony Cywilnej mieszczącego się w budynku UMiG w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 149/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej i między paragrafami na 2003 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 150/2003 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 151/2003 w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na I kwartał 2004 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 152/2003 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 153/2003 w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego oraz należności ubocznych.

Zarządzenie Burmistrza Nr 154/2003 w sprawie odpisu zaległego czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi w związku z przedawnieniem roszczeń.

Zarządzenie Burmistrza Nr 155/2003 w sprawie odpisu zaległego czynszu dzierżawnego wraz z należnościami ubocznymi w związku z przedawnieniem roszczeń.

Zarządzenie Burmistrza Nr 156/2003 w sprawie przeniesień planowanych wydatków między działami oraz planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w 2003 r.


 

Rok 2004Zarządzenie Burmistrza Nr 1/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 2/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 3/2004 w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 4/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 5/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 6/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 7/2004 w sprawie wytypowania do sprzedaży budynku mieszkalnego położonego w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14 „L” na rzecz najemcy oraz ustalenia formy zbycia gruntu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 9/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 10/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 11/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 12/2004 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2004 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Sztumie przy ul. Reja oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu.

Zarządzenie Burmistrza Nr 14/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Burmistrza Nr 15/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 16/2004 w sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców, oraz zmiany zarządzenia nr 1/2004 z dnia 08 stycznia 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 18/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2004 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 20/2004 w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2004 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 21/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 23/2004 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 24/2004 w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 212/1 o pow. 3100 m2 położonej w Koniecwałdzie do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2004 w sprawie wytypowania przedstawicieli Miasta i Gminy Sztum do Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. „Powiślańska Organizacja Turystyczna" z siedzibą w Sztumie.

Zarządzenie Burmistrza Nr 26/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 27/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 28/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2004 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 30/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 31/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2004 w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 419/3 o pow. 261m2 położonej w Sztumie obręb 2 miasta Sztum do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Zarządzenie Burmistrza Nr 33/2004 w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum.

Zarządzenie Burmistrza Nr 34/2004 w sprawie powołania Społecznej Rady Programowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 35/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 36/2004 w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/113/04 z dnia 28 kwietnia 2004 roku.

Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 38/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 39/2004 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie Burmistrza Nr 40/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 41/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 43/2003 w sprawie wprowadzenia podwyżki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Zarządzenie Burmistrza Nr 44/2004 sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Burmistrza Nr 45/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej na rzecz najemców położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego 14”L”.

Zarządzenie Burmistrza Nr 46/2004 W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza nr 47/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza nr 49/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej.

Zarządzenie Burmistrza nr 50/2004 w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Burmistrza Nr 52/2004 w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Burmistrza nr 54/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.

Zarządzenie Burmistrza Nr 55/2004 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 136/10, położonej w Sztumie przy ul. Jagiełły.

Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2004 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 212/1 o pow. 3100 m2 położonej w Koniecwałdzie do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Zarządzenie Nr 59/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumiez dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 21 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla podniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 61/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 62/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku a sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu GminySztum na III kwartał 2004 roku

Zarządzenie Nr 63/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego budowy kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny

Zarządzenie Nr 64/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztumz dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/124/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku.

Zarządzenie Nr 65/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 66/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego

Zarządzenie Nr 67/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 lipca 2004 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 68/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 8 lipca 2004 roku W sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu najmu lokalu i kosztów eksploatacyjnych.

Zarządzenie Nr 69/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 13 lipca 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami oraz z rezerwy budżetowej na 2004 r.


Zarządzenie Nr 70/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 71/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 72/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 26 lipca 2004 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 73/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 74/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Zarządzenie Nr 75/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 76/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2004 r.


Zarządzenie Nr 78/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/135/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 roku.


Zarządzenie Nr 79/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 80/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 81/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 82/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 83/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 24 lipca 2004 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 84/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami na 2004 r.


Zarządzenie Nr 85/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Zarządzenie Nr 86/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 sierpnia 204 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXV/138/2004 z dnia 28 sierpnia 2004 roku.


Zarządzenie Nr 87/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie nr 88 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 31 sierpnia 2004roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie nr 89/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 7 września 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 90/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 września 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 91/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Zarządzenie nr 92 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Zarządzenie Nr 94/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 września 2004 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na IV kwartał 2004 roku


Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie przeniesień planowanych dochodów i wydatków między rozdziałami i paragrafami na 2004 r.


Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 października 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/144/04 z dnia 9 października 2004 roku.


Zarządzenie nr 98/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 października 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 października 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/144/04 z dnia 9 października 2004 roku.


Zarządzenie nr 100 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18 października 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w formie darowizny na cel publiczny, działki położonej w Sztumie obręb 2 .

Zarządzenie nr 101 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18 października 2004 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nieczynną hydrofornią i nieczynną studnią , położonej w Nowej Wsi.

Zarządzenie nr 102 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 18 października 2004 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 października 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie nr 104/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 105/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/151/04 z dnia 5 listopada 2004 r.

Zarządzenie Nr 106/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2005 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2004 r.

Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie nr 109/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 110/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określania układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXVIII/161/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku.

Zarządzenie Nr 111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku W sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego .

Zarządzenie nr 112/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.

Zarządzenie nr 113 / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z dzierżawą w drodze przetargu nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 47 i 48, położonych w Postolinie.

Zarządzenie nr 114/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 listopada 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/168/2004 z dnia 4 grudnia 2004 roku.

Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 grudnia 2004 rok w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie nr 120/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie przekazania w administrowanie do ZGK i M w Sztumie nieruchomości zabudowanej ( Plaży) , położonej w Sztumie przy ul. Reja, ob. geodezyjnym nr 2 .

Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 123/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami na 2004 r.

Zarządzenie Nr 124/04 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej oraz między paragrafami w budżecie gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 126/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 127/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia części należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów procesu.

Zarządzenie Nr 128 /2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 129/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXX/181/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku.

Zarządzenie Nr130/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na I kwartał 2005 roku


 

Rok 2005Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14 stycznia 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr 2/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania

Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 4/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie nr 6/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia części należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów procesu.

Zarządzenie nr 8/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie nr 9/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 02 lutego 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 10/2005 Burmistrza miasta i Gminy w Sztumie z dnia 02 lutego 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 4 lutego 2005 roku sprawie zmian w budżecie gminy n 2005 rok


Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lutego 2005 roku sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie nr 13/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 04 lutego 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2004 z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 luty 2005 roku w sprawie wynajęcia wolnych lokali użytkowych położonych w Sztumie przy ulicy Reja oraz zatwierdzenia regulaminu przeprowadzenia przetargu i powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXI/191/2005 z dnia 19 lutego 2005 roku.

Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Zarządzenie Nr 18 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 lutego 2005 roku W sprawie wyboru formy przetargu wytypowanego do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie i ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania osób do składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 19/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 marca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie nr 20/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 marca 2005 w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 21/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia „Na Słonecznej Górce” w Sztumie.

Zarządzenie Nr 23/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 24/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 10 marca 2005 roku sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 25/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do ponownego pierwszego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.

Zarządzenie Nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Zarządzenie Nr 27/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do II przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej nieczynną hydrofornią i nieczynną studnią , położonej w Nowej Wsi.

Zarządzenie Nr 28/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 marca 2005 roku W sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice.

Zarządzenie Nr 29/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 30/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2005 z dnia 15 luty 2005 r.

Zarządzenie Nr 31/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005 roku.

Zarządzenie Nr 32/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 33/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2005 roku

Zarządzenie Nr 34/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 01 kwietnia 2005 roku W sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 17 listopada 2004 roku w sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice.

Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 04 kwietnia 2005 roku W sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2 w drodze przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem na parking

Zarządzenie nr 35A/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 kwietnia 2005 roku W sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 marca 2005 roku

Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 37/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 kwietnia 2005r w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego

Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/214/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku.

Zarządzenie Nr 39/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 44/05 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie umieszczania barw Rzeczpospolitej Polskiej oraz wywieszania flag przez gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne na terenie miasta i gminy Sztum.

Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 125A/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie powołania komisji do spraw opiniowania wniosków o podział nieruchomości.

Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego

Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 maja 2005 roku W sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wyboru formy przetargu wytypowanego do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie i ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania osób do składu komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 maja 2005 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia Na Słonecznej Górce w Sztumie.

Zarządzenie Nr 50/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 maja 2005 roku w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego

Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25 maja 2005 roku W sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.

Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 54/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 01 czerwca 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie Nr 56/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 października 2003 roku dotyczącego ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 58/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 czerwca 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 2 położonej w Sztumie obręb 1, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 czerwca 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 60/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 czerwca 2005 roku W sprawie zmiany zarządzenia nr 92/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 22 września 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie Nr 61/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 czerwca 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku nr 7 w Nowej Wsi.

Zarządzenie Nr 62/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 13 czerwca 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 10/17 położonej w Sztumie obręb 1, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 63/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/219/2005 z dnia 11 czerwca 2005 roku.

Zarządzenie Nr 64/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 65/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 15 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 66/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 67/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyboru oferty realizacji zadania publicznego w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Zarządzenie Nr 68/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie powołania komisji stypendialnej celem opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 69/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 czerwca 2005r. W sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2005 z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.

Zarządzenie Nr 70/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2005r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Nowej Wsi nr 52 oraz działki oznaczonej numerem 297 o pow.800 m2.

Zarządzenie Nr 71/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 czerwca 2005r. W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokali mieszkalnych położonych w Sztumie obręb 2 miasta Sztum.

Zarządzenie Nr 72/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 73/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 74/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na III kwartał 2005 roku

Zarządzenie Nr 75/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 76/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 78/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 04 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych

Zarządzenie Nr 79/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 05 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 80/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 lipca 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/229/05 z dnia 06 lipca 2005 roku.

Zarządzenie Nr 81/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 82/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 5 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Zarządzenie Nr 83/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 84/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 85/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 86/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tj. Spółdzielni Mieszkaniowej w Sztumie.

Zarządzenie Nr 87/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego działki oznaczonej numerem 205, położonej w Białej Górze.

Zarządzenie Nr 88/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 sierpnia 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą i zamianą nieruchomości gruntowych położonych w Sztumie obręb 2, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia i zamiany.

Zarządzenie nr 89/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 90/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej


Zarządzenie nr 91/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do dzierżawy nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Zajezierze.


Zarządzenie Nr 92/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23 sierpnia 2005 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie nr 93/2005 Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 26 sierpnia 2005 roku w sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.


Zarządzenie nr 94/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 sierpnia 2005 roku W sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2005 z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Nowej Wsi nr 52 oraz działki oznaczonej numerem 297 o pow. 800m2.

Zarządzenie Nr 95/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpień 2005 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie nr 96/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 97/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVIII/238/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku.

Zarządzenie Nr 98/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 99/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 100/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Zarządzenie Nr 101/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 06 września 2005 roku w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 102/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr 103/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia12 września 2005 roku w sprawie: powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem133/1 położonej w Sztumie obręb 3, w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie Nr 104/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 września 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 5 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Zarządzenie Nr 105/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 12 września 2005 roku W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
Na podstawie §1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002


Zarządzenie Nr 106/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 107/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16września 2005 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 108/2005 Burmistrz Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr 109/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 września 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikjąca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie nr 110/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 września 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 111/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum
na IV kwartał 2005 roku


Zarządzenie Nr 113/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 5 października 2005r w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji

Zarządzenie Nr 114/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2005r w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIX/250/05 z dnia 30 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 115/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 6 października 2005 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr. 116 /2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie Nr. 117/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 7 października 2005r w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie nr 118 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki nr 573/2 położonej w Sztumie.

Zarządzenie nr 119/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży.

Zarządzenie nr 120 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Sztumie przy ul. Osińskiego, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny.

Zarządzenie nr 121/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Zarządzenie nr 122 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Gościszewi przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oraz ustalenia ceny zbycia.

Zarządzenie nr 123 / 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 paźdzernika 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetarowej lokalu użytkowego na rzecz najemców oraz ustalenia ceny .

Zarządzenie nr .124/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 października 2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 125/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r

Zarządzenie Nr 126/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie nr 127/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21.10.2005r. w sprawie wytypowania do dzierżawy nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice

Zarządzenie nr 13112005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny i powołania osób do składu komisji.

Zarządzenie Nr 132/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 27 października w sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Mickiewicza nr 52 oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu.


Zarządzenie Nr 133/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 27 października w sprawie rozpoczęcia sprzedaży lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Czarnieckiego nr 2 oraz ustalenia formy zbycia udziałów do gruntu oznaczonego numerem 278 i nr 277 o łącznej pow.1755 m2.


Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 135/2005 Burmistrza Miasta i Gm
iny Sztum z dnia 04 października 2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r


Zarządzenie Nr 136/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2006 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia gminnego na dzień 30 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 138/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego na dzierżawę pawilonu handlowego nr 9 w hali targowej w Sztumie przy ul. Mickiewicza 16.

Zarządzenie nr 139/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.

Zarządzenie Nr 140/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.


Zarządzenie Nr 141/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie


Zarzadzenie Nr 142/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadan publicznych w formie wspierania wykonania zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.


Zarządzenie Nr 143/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Zarządzenie nr 144/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zarządzenie nr 145/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu nieograniczonego, lokalu użytkowego położonego w Sztumie przy ul. Sienkiewicza 13, oraz ustalenia ceny wywoławczej .

Zarządzenie nr 146/ 2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetarowej, lokalu użytkowego na rzecz najemcy oraz ustalenia ceny.

Zarządzenie Nr 147/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

Rok 2006Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Zarządzenie nr 27/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie wyboru ofert realizacji zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zarządzenie nr 125/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 126/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 14 listopada 2006 roku w sprawie projektu budżetu Gminy Sztum na 2007 rok i przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2006 r.

Zarządzenie nr 127

Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie