Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 16/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 lutego 2005 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale 851 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
1) 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczna” o kwotę 54.472 zł w celu zabezpieczenia wydatków związanych z opłatami za pobyt osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej (52.000 zł) i na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby , które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny ( 2.472 zł),
2) 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę
540 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osobę świadczącą usługi sąsiedzkie.

Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrxza Miasta i Gminy Sztum Nr 16/2005 z dnia 21 lutego 2005 roku