Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 111/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17 listopada 2004 roku


W sprawie określenia ceny wywoławczej za działkę nr 20 położoną w obrębie geodezyjnym Uśnice, podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia postępowania przetargowego .
Na podstawie § 3 pkt 1 i 2 i § 4 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 90 poz. 2603 z dnia 23 listopada 2001 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/282/2001/ Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 39 poz. 902 z dnia 14 czerwca 2002 roku, oraz Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu , terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą nr XXVI/145/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 09 października 2004 roku w sprawie wytypowania do zbycia działki oznaczonej numerem 20, położonej w obrębie geodezyjnym Uśnice gmina Sztum w drodze przetargu nieograniczonego.

Zarządzam co następuje:
§ 1


Ustalam cenę wywoławczą za działkę nr 20 o pow. 400m 2 w wysokości 1500,00zł
§ 2


Do przeprowadzenia postępowania przetargowego powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący: Joachim Majewski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek : Teresa Wasielewska- Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3. Członek :Halina Tymoszuk- Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 3


Komisja przetargowa jest zobowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:782
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2004-12-01 12:01:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00