Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie nr 2/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 21 stycznia 2005 roku


w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § pkt. 1 i 2 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”

zarządzam, co następuje:

§ 1


Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”, szczegółowe rodzaje zadań przewidywanych do zlecenia w 2005 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1.w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
a) promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum- do 3.500,00 zł

2.w zakresie pomocy społecznej:
a) wsparcie terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum- do 800,00 zł
b )spotkania integracyjno- plenerowo- sportowe dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum- do 700,00 zł
c) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum- do 2.000,00 zł

3.w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Sztum- do 7.500,00 zł

4.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) upowszechnianie, promocja i popularyzacja kultury ludowej, lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego- do 4.500,00 zł
b) organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum- do 5.400,00 zł
c) organizacja i realizacja imprez kulturalnych o charakterze integracyjnym mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum- do 950,00 zł

5.w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a) organizacja i realizacja Sztumskiego Biegu Solidarności- do 1.400,00 zł
b) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Sztum- do 10.500,00 zł
c) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci i młodzieży:
- na terenie sołectwa Postolin- do 8.000,00 zł
- na terenie sołectwa Czernin- do 8.500,00 zł
- na terenie sołectwa Gościszewo- do 4.000,00 zł
d) rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną- do 1.500,00 zł
e) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych- do 35.000,00 zł
f) rozwój i upowszechnianie sportu w dziedzinach lekkoatletyka, kajakarstwo i kolarstwo wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Sztum- do 30.500,00 zł
g) przygotowanie i organizacja Zimowego Grand Prix Sztumu w Biegach Przełajowych- do 1.300,00 zł
h) organizacja i realizacja aktywnego wypoczynku rekreacyjno- sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z miasta i gminy Sztum- do 500,00 zł
i) organizacja i realizacja festynów sportowo- rekreacyjnych na terenach wiejskich gminy Sztum- do 1.300,00 zł
j) organizacja i realizacja Ogólnopolskiego Rajdu Nocnego „Azyl” dla dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum- do 500,00 zł

§ 2


1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zadania.

§ 3


Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia przez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczanie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życi z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor