Urząd Miasta i Gminy

Wybory Ławników 2019

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKA SĄDU  REJONOWEGO W KWIDZYNIE  w kadencji 2020 – 2023


Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyboru:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie

Podstawa prawna :  
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr  121, poz. 693 )

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów na ławników upływa w dniu 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Sztumie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

1. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania  sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

3. Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Sztumie w  odniesieniu  do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Sztum.

4. Wyboru ławników dokona Rada Miejska w Sztumie najpóźniej w październiku 2019 roku.

5. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
7. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
8. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
    
Uwaga !  
1. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
2. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


9. Wzory:

1) karty zgłoszenia,
2) listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata,
3) druk zaświadczenia lekarskiego,
4) oraz oświadczeń

 - są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy  w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, piętro III,  pokój 80 (Sekretarz Miasta i Gminy) tel. 55 640 63 20 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.sztum.pl.

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych  Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem:  www.gov.pl/sprawiedliwosc.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
Czesław Oleksiak

 

Załączniki:

 1. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_02_Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_druk-KRK.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 2. Warunki wydawania bezpłatnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego kandydatom na ławników ( plik *.pdf)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_02a_Zwolnienie_z_oplaty.pdf
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:46:35
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.24 MB
  Rozszerzenie pliku: pdf
 3. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_01_karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:04
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.06 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika sądu powszechnego w naborze na kadencję 2016-2019 posiadających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_03_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.15 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 5. Oświadczenie kandydata na ławnika (postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe) ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_04_oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 6. Oświadczenie kandydata na ławnika (spełnianie wymogów ustawowych) ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_05_oswiadczenie_kandydata_spełnienie_wymogow_ustawowych.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 7. Oświadczenie kandydata na ławnika (władza rodzicielska) ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_06_oswiadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.03 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika ( plik *.doc)   pobierz Szczegóły pliku
  Nazwa: 2019_06_04_07_zaswiadczenie_lekarskie.doc
  Opis: Brak opisu
  Utworzono: Brak daty utworzenia
  Data dodania: 2019-06-04 11:24:05
  Autor pliku: Brak autora
  Wprowadził/a: Markowski Kamil
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc