Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 89/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 sierpnia 2005r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1

W związku z ogłoszeniem przetargu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości do 60.000 EURO na: wykonanie remontu odcinka drogi gminnej w m. Gościszewo gmina Sztum na pow. 2.400 m2, powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i oceny ofert
w składzie:
Przewodniczący: Mieczysław Kłopotowski
Członkowie: Daria Wojtaś
Teresa Nowak- sekretarz

§ 2

1. Postępowanie wszczęto dnia 04.08.2005r /data ogłoszenia/ na wniosek Mieczysława Kłopotowskiego- kierownika ref. Gospodarki komunalnej i spraw obywatelskich w UMiG Sztum.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.08.2005r, o godz. 12.15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 sala nr 56.

§ 3

Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przpisami.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor