Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 20/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 04 marca 2005w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 pkt. 1 i 2 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.

zarządzam, co następuje:

§ 1


Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”, szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2005 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1) w zakresie pomocy społecznej:
a) wsparcie terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum – do 800,00 zł
b) spotkania integracyjno – plenerowo - sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum - do 700,00 zł
c) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum - do 2.000,00 zł

2) w zakresie edukacji, oświaty i wychowania:
a) nagrody Burmistrza dla najlepszych nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Sztum – do 7.500,00 zł

3) w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:
a) organizacja i realizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej wśród mieszkańców miasta i gminy Sztum - do 950,00 zł

4) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a) organizacja i realizacja Sztumskiego Biegu Solidarności – do 1.400,00 zł
b) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
i gminy Sztum – do 10.500,00 zł
c) prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych – do 35.000,00 zł
d) organizacja i realizacja festynów sportowo-rekreacyjnych na terenach wiejskich gminy Sztum – do 1.300,00 zł

§ 2


1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zdań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zdania.


§ 3


Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.


§ 4


Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1207
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-03-10 13:36:39
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00