Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 41/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 kwietnia 2005 rokuw sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań, formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.

zarządzam, co następuje:

§ 1


Określa się, w ramach priorytetów zadań określonych w „Programie współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”, szczegółowe rodzaje zadań przewidzianych do zlecenia w 2005 r. oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1) w zakresie pomocy społecznej:
a) wsparcie terapii i edukacji osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum – do 800,00 zł
b) spotkania integracyjno – plenerowo - sportowe dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Sztum - do 700,00 zł
c) opieka paliatywna nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową na terenie miasta i gminy Sztum - do 2.000,00 zł

2) w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki:
a) zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta
i gminy Sztum – do 10.500,00 zł

§ 2


1. Zlecanie zadań publicznych odbywa się w formie wspierania realizacji zdań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Dofinansowanie nie może przekroczyć 70% kosztów realizacji zdania.

§ 3


Zobowiązuje się pracownika Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi do ogłoszenia niniejszego zarządzenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum oraz zamieszczenie na stronie internetowej miasta i gminy Sztum, Biuletynie Informacji Publicznej oraz prasie lokalnej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy Sztum ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:957
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-25 12:24:51
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00