Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 50/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 maja 2005 rokuw sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego .

Na podstawie § 3, § 5 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelno-ści jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnio-nych, Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Państwa Barbary i Ryszarda Ceier zam. Piekło nr 14 82-415 Biała Góra zarządza, co następuje:

§ 1.


1.Odmawia wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej powstałej z tytułu nie zapła-conego czynszu dzierżawnego i odsetek.
2.Rozkłada na 8 rat należność główną z tytułu nie zapłaconego czynszu dzierżawnego w kwo-cie 214,72 zł sł. dwieście czternaście złotych 72/100 oraz odsetki w kwocie 3,70zł sł. trzy złote 70/100, płatnych następująco:
- sześć rat, począwszy od maja 2005 r. do października 2005 r w wysokości po 30,00 zł,
- siódma rata w wysokości 20 zł płatna w m-cu listopadzie 2005 r. ,
- ósma rata w wysokości 18,42zł płatna w m-cu grudniu 2005 r.
3. Raty wymienione w ust. 2 są płatne w terminie do 25 każdego miesiąca.
4.Od należności rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek za okres od podjęcia zarządzenia
do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w § 1 ust. 2 i 3.
5.Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w § 1 ust.2 i 3,
Zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od należności głównej, liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Z-cy Kierownika Referatu Inwestycji, Planowania Prze-strzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Mgr Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Państwo Barbara i Ryszard Ceier złożyli wniosek o umorzenie czynszu dzierżawnego i odsetek lub o rozłożenie na raty należności pieniężnej.
Pan Ryszard Ceier jest dzierżawcą części działki nr 109 o pow. 12m2 położonej w Pie-kle gm. Sztum, przeznaczonej na garaż tymczasowy. Umowa dzierżawy jest zawarta na okres od 01.07.2002 roku na czas nieokreślony.
Zgodnie z warunkami umowy dzierżawca jest zobowiązany za rok 2005 do zapłaty rocz-nego czynszu dzierżawnego w terminie do 31 marca 2005 r. w wysokości 214, 72 zł brutto.
Rodzina dłużnika utrzymuje się z dochodów otrzymywanych z wynagrodzenia za pracę wykonywaną przez Panią Barbarę Ceier w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym FOBOS INVEST Sp.z 0.0. w Sztumie, gdzie dochód za m-c marzec 2005 r. wyniósł 197,70zł.
W/w rodzina korzysta z dodatku mieszkaniowego i jest objęta pomocą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie.
Biorąc pod uwagę, że dzierżawa gruntu pod garażem nie jest podstawową potrzebą w/w rodziny, negatywnie opiniuję wniosek Państwa Barbary i Ryszarda Ceier w części dotyczącej umorzenia należności pieniężnej, natomiast pozytywnie o rozłożenie zadłu-żenia

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1061
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-14 14:22:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00