Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 47/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 maja 2005 rokuW sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wyboru formy przetargu wytypowanego do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie i ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania osób do składu komisji przetargowej.

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 w związku z ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami Dz. U. Nr 46 poz. 543 (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 2603) w związku z Uchwałą Nr XXXI/196 / 2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 19 lutego 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży w drodze przetargu, wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


W zarządzeniu nr 18/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie wyboru formy przetargu wytypowanego do sprzedaży wolnego lokalu mieszkalnego mieszczącego się w budynku przy ul. Lipowej nr 7 w Sztumie i ustalenia ceny wywoławczej oraz powołania osób do składu komisji przetargowej wprowadza się zmianę:
§2 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie:
Członek: Agnieszka Topolewska-Reksa – Zastępca Kierownika Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1076
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-05-16 10:44:43
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00