Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 127/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 grudnia 2004 roku


w sprawie rozłożenia na raty i umorzenia części należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego i kosztów procesu.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 1 , § 5 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pienięż-nych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pani Doroty Maksymiec zam. Grodziec 82-550 Prabuty zarządza, co następuje:

§ 1.


1. Należność główną w kwocie 10.053,06 zł sł. dziesięć tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 06/100
rozłożyć na 20 rat płatnych następująco :
- pierwsza rata do 30.12.2004 r. w wysokości 553,06 zł
- pozostałe raty, od stycznia 2005 roku do lipca 2006 roku płatne do 20 każdego miesiąca w
wysokości po 500,00zł
2.Koszty dochodzenia należności w wysokości 1.503,75 zł sł. jeden tysiąc pięćset trzy złote 75/100 rozłożyć na 3 raty płatne następująco :
- pierwsza rata w wysokości 503,75 zł płatna do 20 sierpnia 2006 roku
- pozostałe dwie raty do po 500,00zł płatne do 20 września i 20 października 2006 roku
3. Umorzyć odsetki w kwocie 1721,70zł sł. jeden tysiąc siedemset dwadzieścia jeden
złotych 70/100.
4.Od należności rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w § 1 ust. 1 i 2.
5.Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości którejkolwiek z rat ustalonych w
§ 1 ust. 1 i 2, Zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od należności głównej i ubocznej, liczonymi od dnia wymagalności do dnia spłaty.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

mgr Leszek Tabor

Uzasadnienie:


Pani Dorota Maksymiec złożyła wniosek o rozłożenie należności głównej na raty oraz o umorzenie odsetek.
W / w dzierżawi świetlicę w „ Domu Strażaka ” w Postolinie. Umowa została zawarta 14 kwietnia 1998 roku na czas nieokreślony.
Zgodnie z warunkami umowy dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty miesięcznego czynszu dzierżawnego w terminie do 10 każdego miesiąca w wysokości 375,76 zł brutto.
Dłużnik jest osobą samotną, utrzymuje się z działalności gospodarczej prowadzonej w budynku wydzierżawionym od Gminy Sztum.
Miasto i Gmina Sztum prowadziła przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne,
które jest bezskuteczne.
Zgodnie z wnioskiem Pani Dorota Maksymiec zobowiązała się do uregulowania
zaległości powstałych z tytułu czynszu dzierżawnego w ratach płatnych w wysokości po 500zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, pozytywnie opiniuję wniosek o rozłożenie zadłużenia z tytułu czynszu dzierżawnego na raty oraz umorzenia odsetek.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:956
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-01-04 10:05:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00