Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 10/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 11 grudnia 2002 rokuw sprawie zmiany Uchwały Nr 95/2001 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 3 grudnia 2001 roku dotyczącej ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.Na podstawie Art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami ) oraz § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata

zarządzam, co następuje:

§ 1


W § 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„ Za garaże w Górkach ( 7 sztuk ) stawka miesięczna - 60,00 zł/szt.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2003 roku.