Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 20/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 09 stycznia 2003 rokuw sprawie odmowy umorzenia zaległości powstałych z tytułu nie płaconego czynszu dzierżawnego.Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 i 2 a contrario Uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, oraz wskazania organów do tego uprawnionych Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na posiedzeniu w dniu 08 stycznia 2003 roku po rozpatrzeniu wniosku Pana Mateusza Kufeldt, zarządza co następuje:


§ 1


Odmawia wyrażenia zgody na umorzenie zaległości czynszowych.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Pan Mateusz Kufeldt złożył wniosek o umorzenie zaległości powstałych wskutek nie płaconego czynszu za wynajem budynku użytkowego o pow. 28,85 m2, przeznaczonego na działalność handlową położonego w Sztumie przy ul. Żeromskiego.
W/w jest najemcą, z którym tut. Gmina w dniu 14 maja 2001 roku zawarła umowę najmu na okres od 15 maja 2001 roku do 14 maja 2003 roku. Prawo najmu do budynku użytkowego, będącego przedmiotem umowy, najemca uzyskał w drodze bezprzetargowej, stawka czynszu netto została określona na 3,-zł/m2, która do obecnej chwili utrzymana jest bez zmian.
Przykładowo w Gościszewie za lokal użytkowy o pow. 42m2 przeznaczony na działalność handlową, stawka czynszu netto za 1 m2 powierzchni wynosi 7,25,-zł. W związku z powstałą zaległością z tytułu nie płaconego czynszu za wynajem budynku użytkowego, położonego na części działki nr 18/20 w Sztumie przy ul. Żeromskiego, Zarząd Miasta i Gminy Sztum pismem nr GN.IV.7224/124-13/02 z dnia 14 listopada 2002 roku wezwał Pana Mateusza Kufeldt do niezwłocznej zapłaty zaległości i zgodnie z art. 703 Kodeksu Cywilnego udzielił dodatkowo trzymiesięcznego terminu do jego zapłaty. Pismo strona odebrała 27 listopada 2002 roku, zatem dodatkowy termin mija z dniem 27 lutego 2003 roku.
Rodzina Państwa Kufeldt nie korzysta z pomocy społecznej, oprócz tego nie korzysta z dodatku mieszkaniowego.
Pan Mateusz Kufeldt otrzymał pomoc od tut. Urzędu poprzez wprowadzenie w najem w drodze bezprzetargowej, ponadto stawka czynszu jest minimalna, również otrzymał dodatkowy trzymiesięczny termin do uregulowania zaległości czynszowych.