Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 5/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 4 grudnia 2002 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2002 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr III/5/2002 z dnia 30 listopada 2002 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Zarząd Miasta i Gminy uchwala, co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2002 dokonuje się klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Podziału dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr III/5/2002 z dnia 30 października 2002 roku.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się:

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 19.650 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat z zysku od gospodarstwa pomocniczego (ZGKiM) za 2001 rok, (tj. 50 % zysku za 2001 rok pozostającego do dyspozycji w gospodarstwie pomocniczym),

- w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 600 zł w związku z zawartą umową z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Gdańsku na dofinansowanie pomocy świadczonej na rzecz byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i członków ich rodzin (dofinansowanie kursu na licencję pierwszego stopnia pracownika ochrony fizycznej – syna byłego pracownika ppgr).

II. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami o kwotę 5.000 zł z działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75020 „Starostwa Powiatowe” do działu 801 „Oświata i wychowanie rozdz. 80130 „Szkoły Zawodowe” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (udzielanie pomocy finansowej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie na zakup wyposażenia w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Sztumskim).

III. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Przedszkola” w celu sfinansowania zakupu komputera dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sztumie.

IV. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami o kwotę 10 zł w dziale 853 „Opieka społeczna” z rozdz. 85313 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej” do rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową (dochody z tytułu prowizji płatnika).

T A B E L AWersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:873
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-05 10:57:16
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-05 10:08:33