Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 51/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 maja 2005 roku


W sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.

Na podstawie Art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam co następuje:

§1


W związku z negatywnym wynikiem drugiego przetargu na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 291, 292, 293, 295 i 296 położone w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu ustalam sprzedaż tych nieruchomości w drodze kolejnego przetargu nieograniczonego.

§2


Ustalam cenę wywoławczą (netto) do kolejnego przetargu za nieruchomości gruntowe wymienione w §1 w niżej podanych wysokościach :

Nr 291 o pow. 1000m 2 - cena 20.444,00 zł
Nr 292 o pow. 1049m 2 - cena 21.445,00 zł
Nr 293 o pow. 1994m 2 - cena 40.765,00 zł
Nr 295 o pow. 1029m 2 - cena 21.037,00 zł
Nr 296 o pow. 1033m 2 - cena 21.119,00 zł

§3


Do czynności związanych z przeprowadzeniem kolejnego przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek wymienionych w §1 powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Waldemar Fierek -Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska Reksa – Z-ca Kier. Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i G N

§4


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem kolejnego przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:873
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-14 14:32:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-14 14:31:34