Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 80/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 sierpnia 2004 roku
w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w III kwartale 2004 r. określonych w punkcie 6 i 14 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek Tabor

U z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na III kwartał
2004 roku dokonuje się w dziale;
1. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz.:
a) 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 159.550 zł w celu zabezpieczenia wydatków na jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz wydatki bieżące.
b) 85219 „Ośrodek pomocy społecznej” o kwotę 11.000 zł w celu wypłacenia odprawy pośmiertnej w związku ze zgonem pracownika ośrodka.

Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.