Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 81/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 19 sierpnia 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 25.810.037 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.660.880 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 852 „Pomoc społeczna”.

4. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2004 rok”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o:
1. pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I – 3011/D/34/2004 z dnia 6 sierpnia 2004 r.
zwiększające plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych
o kwotę 801.660 zł oraz Nr FB.I-3011/D/37,38/2004 z dnia 9 sierpnia
2004 r. zwiększające plan dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych ( 1.030 zł) i na wypłatę – matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się – dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki
w szkole poza miejscem zamieszkania ( 8.520 zł).
2. umowę z Województwem Pomorskim na dofinansowanie projektu
pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi” o kwotę 7.530 zł. Całkowity koszt zadania wyniesie 113.170 zł, w tym środki własne gminy 65.640 zł i w/w dotacja 47.530 zł.
3. umowy zawarte z Samorządem Województwa Pomorskiego na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn.:
a) „Szkoła Nowa Wieś – Dachy” o kwotę 70.000 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Całkowity koszt zadania wyniesie 94.072 zł., w tym środki własne 24.072 zł i dotacja z budżetu państwa 70.000 zł,
b) „Poprawa infrastruktury sportowej Sztumu poprzez remont budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim” o kwotę 90.000 zł w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Całkowity koszt zadanie wyniesie 123.000 zł, w tym środki własne 33.000 zł i dotacja z budżetu państwa 90.000 zł.
II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale;
1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 8.500 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów przyjęcia delegacji zagranicznych podczas Dni Ziemi Sztumskiej.
2. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę
2.500 zł w celu sfinansowania remontu Przedszkola w Gościszewie,
3. 852 „Pomoc społeczna” z rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” kwotę 11.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na odprawę pośmiertną w związku ze zgonem pracownika ośrodka.

III. Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2004 rok” w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan wydatków na zakup energii zmniejsza się o kwotę 50.636 zł
z przeznaczeniem na oświetlenie dróg, które jest zadaniem własnym gminy.Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:839
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-25 08:17:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-25 08:16:13