Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 62/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2004 rokua sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na
III kwartał 2004 roku


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 art. 92 pkt 1 ustawy dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na III kwartał 2004 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2004 r.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.