Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 49/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 23.068.360 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.728.527 zł
  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 801 „Oświata i wychowanie" i dz. 926 „Kultura fizyczna i sport".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


  1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/35/2004 z dnia 21 maja 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 4.401 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.
  2. Przeniesień planowanych wydatków budżetowych dokonuje się z działu 758 „Różne rozliczenia" rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu:
    - 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w kwocie 5.400 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Programu Wsparcia na rok 2004, na remont dachów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi,
    - 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” w kwocie 33.000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego do wniosku o przyznanie dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego na remont budynku socjalnego na stadionie miejskim.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:822
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-06-09 12:17:59
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-09 10:24:10