Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 105/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
Z dnia 12 września 2005 roku

W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemcy.
Na podstawie §1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002
roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku w sprawie wytypowania budynków i lokali mieszkalnych sprzedaży oraz ustalenia formy zbycia udziału do gruntu

zarządzam co następuje:

§ 1
1. Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego:
a) nr 3 mieszczącego się w budynku nr 1C w Sztumie ul. Kopernika, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 43.184,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste)
b) nr 2 mieszczącego się w budynku nr 6 w Sztumie przy ul. Osińskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 32.295,00 zł (łącznie z udziałem do gruntu oddawanym w użytkowanie wieczyste)
powołuję komisję w składzie:

1. Przewodniczący: Sławomir Michalik- Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska- Reksa- Kierownik Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3. Członek: Halina Tymoszuk- Inspektor Ref. Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

§ 2
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić rokowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor