Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 112/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 17 listopada 2004roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokalu mieszkalnego na rzecz najemców.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 , § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzam co następuje:

§1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr :
· 6 mieszczącego się w budynku nr 13 w Sztumie przy ul. Koniecpolskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 58.826,00zł, wytypowanego do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisje w składzie :

1.Przewodniczący: Waldemar Fierek Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek : Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3.Członek : Halina Tymoszuk –Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§2

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor