Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 9/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 marca 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10./2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002r.w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej i wykonawczej (wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim) na zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego w Sztumie (z wyłączeniem skrzydła południowego Zamku) z przeznaczeniem na cele hotelowo - gastronomiczno -seminaryjno - rekreacyjne. powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie :

 • Przewodniczący:
  Zbigniew Tchórzewski

  Członkowie:
  Teresa Nowak
  Daria Mietlewska - Dura
  Marek Dobrzyński

§ 2


 1. Postępowanie wszczęto dnia 02.03.2004 r. na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego -Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 18.03.2004 r., o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:905
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-04-01 15:58:18
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-04-01 15:07:30