Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 69/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 5 czerwca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.346.656 zł

2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.179.780 zł

3.Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie:

1.Zwiekszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:

1) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu:
a) Nr FB.I – 3011/D/19/2003 z dnia 29 maja 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 75.435 zł z przeznaczeniem na wypłaty obligatoryjnych zasiłków z opieki społecznej,
b) Nr FB I – 3011/D/45/2003 z dnia 19 maja 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 31.400 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD 850-2 – 2/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 31.363 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum.

2.Przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonuje się w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” o kwotę 30 zł w celu sfinansowania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za dozór lokalu wyborczego.

T A B E L A