Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 42/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 kwietnia 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.651.379 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.344.299 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
i paragrafami w działach: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata
i wychowanie”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
i 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/10/EP/05 z dnia 30.03.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 177.239 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów
o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

II. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:

1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę
50 zł w celu zapłaty różnicy w należnym podatku VAT,

2. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 351 zł w celu sfinansowania zagranicznej podróży służbowej pracowników SP Nr 2 w Sztumie do Ritterhude w Niemczech,
b) 80110 „Gimnazja” na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja gimnazjum w Sztumie” o kwotę 1.726.280 zł w celu dostosowania paragrafu wydatków do źródeł finansowania inwestycji (środków krajowych – 598.506 zł i środków z Unii Europejskiej- 1.127.774 zł ),

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska’ rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa infrastruktury technicznej – Aktywizacja społeczna i gospodarcza
w gminie Sztum poprzez stworzenie Parku Inwestycyjnego” o kwotę 341.350 zł w celu dostosowania paragrafu wydatków do źródeł finansowania inwestycji ( środków własnych gminy – 282.835 zł
i środków krajowych MG i P– 58.515 zł na współfinansowanie projektów realizowanych ze udziałem środków z Unii Europejskiej),

4. 926 „Kultura fizyczna i sport” z rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” do rozdz. 92695 „Pozostała działalność”
kwotę 1.400 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na zakup nagród dla uczestników XVI Sztumskiego Biegu Solidarności w dniu
3 maja 2005 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 42/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:902
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-05-04 12:27:47
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-05-04 12:23:47