Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 30/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 kwietnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.534.919 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.195.086 zł

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


  1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo:
    a) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB. I - 3011/D/l7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,poz. 2255 z późniejszymi zmianami),
    b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD-0301-3 1/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.910 zł z przeznaczeniem na zakup podsystemu programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia rejestru wyborców.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej