Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 44/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 maja 2004 roku


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Sztum dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46 , poz.499, Nr 74, poz.786 i Nr 154, poz.1802 , z 2002 r. Nr 14, poz.128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz.1089 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004r. Nr 24, poz. 219) w związku zart.25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz.219)

zarządza się, co następuje:

§ 1


W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. powołuje się w Mieście i Gminie Sztum obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik