Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 24/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 stycznia 2003 roku


w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Skłodowskiej w Sztumie.Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku Pana Franciszka Dobiesa zam. Sztum ul. Skłodowskiej 7, zarządza co następuje:

 


§ 1


Umarza się odsetki w kwocie 419,50,-zł (słownie: czterysta dziewiętnaście złotych 50/100) od części należności z tytułu udziału w budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami w ulicy Skłodowskiej w Sztumie dla Pana Franciszka Dobiesa.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


Uzasadnienie:


W dniu 16 października 1997 roku Pan Franciszek Dobies zawarł z Zarządem Miasta i Gminy Sztum umowę o udziale w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sztumie w ulicy Skłodowskiej, w której zobowiązał się do wpłaty na rzecz Gminy Sztum kwoty 1.400 złotych w terminie do 30 grudnia 1998 roku.Pan Dobies dokonywał wpłat regularnie lecz w niewielkiej wysokości , z uwagi na bardzo niskie dochody.W dniu 7 marca 2000 roku gdy do zapłaty pozostała mu kwota 666,70 złotych tytułem należności głównej Pan Dobies wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o jej umorzenie. Zarząd Miasta i Gminy Sztum zaproponował Panu Dobiesowi spłatę w/w kwoty na raty po 20 zł miesięcznie natomiast umorzenie odsetek nastąpi po regularnej spłacie należności głównej.Pomimo bardzo niskich dochodów Pan Dobies dokonywał wpłat regularnie i w dniu 10 grudnia 2002 roku spłacił całą zaległą kwotę należności głównej.Kwota odsetek liczona od dnia 18 kwietnia 2000 roku do dnia ostatniej wpłaty wynosi 419,50 zł. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zdecydował jak w sentencji zarządzenia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:946
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-11 14:58:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-11 14:46:50