Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 59/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 7 maja 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 raz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2003 r. określonych w punkcie – 6 i 13 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
  2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

Zamian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2003 roku dokonuje się:

- W dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne” o kwotę 5.000 zł w celu sfinansowania wydatków na opracowanie mapy do celów projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie m. Sztumskie Pole
ul. Żeromskiego do granic m. Sztum,

- w dziale 853 „Opieka Społeczna” rozdz. 85395 „Pozostała działalność” o kwotę 5.185 zł w celu sfinansowania wydatków na wyprawki szkolne.

T A B E L A