Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 40/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 kwietnia 2005r.w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.”

zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuje się Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” zlecone przez Miasto i Gminę Sztum organizacjom pozarządowym oraz w celu przedłożenia propozycji wyboru oferty, na które proponuje się udzielenie dotacji w składzie:

1) Alicja Podlewska
2) Zdzisław Juszczak
3) Teresa Wasielewska
4) Andrzej Dziąbkowski


§ 2


Wprowadza Regulamin Pracy Komisji Konkursowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor
Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005 roku

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej