Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 63/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 22 maja 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1.Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.170.214 zł
2.Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 24.003.338 zł

3.Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 630 „Turystyka” i w dziale 750 „Administracja publiczna”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

1.Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:

1) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu:
a) Nr FB.I – 3011/D/54/2003 z dnia 12 maja 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 12.896 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań w ramach kampanii przedreferendalnej – Festyny Europejskie pod hasłem „Talenty i tradycje wsi polskiej jako bogactwo wnoszone do Unii Europejskiej”,
b) Nr FB I – 3011/D34/2003 z dnia 12 maja 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 105.912 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2003 r.,
c) Nr FB I – 3011/D/43/2003 z dnia 14 maja 2003 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 5.525 zł przeznaczonej na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004,

2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku Nr DGD 850-2/03 z dnia 16 maja 2003 roku zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 10.860 zł przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w sprawie podpisania przez Rzeczpospolitą Polską Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej.

2.Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:

1) 630 „Turystyka” rozdz.63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 5.000 zł stanowiącą wkład własny gminy w wydatkach bieżących związanych z realizacją projektu pn. „Centrum Aktywnego Wypoczynku w Sztumie – wykorzystanie potencjału turystycznego polskiej części Euroregionu Bałtyk oraz współpracy transgranicznej drogą do rozwoju gospodarczego i poprawy jakości życia społeczności lokalnej” współfinansowanego z programu Phare 2001 za pośrednictwem Euroregionu Bałtyk,

2) 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75095 „Pozostała działalność” do rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 12.000 zł w celu sfinansowania odpisu na ZFŚS w związku z jego korektą (1.616 zł) oraz zwiększonymi wydatkami na bieżące utrzymanie urzędu (10.384 zł).

T A B E L A