Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 127/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21.10.2005r.

w sprawie wytypowania do dzierżawy nieruchomości zabudowanej wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice.

Na podstawie § 8 ust. 1, 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249. ze zmianami) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 roku Nr 261 poz. 2603 )
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje :

§1
1.Przeznacza się do dzierżawy na czas nieokreślony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną w Górkach, obręb geodezyjny Barlewice składającą się z :
- działki nr 148/28 o pow. 0,0038 ha,
- boksu garażowego nr 5 , z przeznaczeniem na garaż.
2.Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 3.Warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.
4.Do przetargu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają zadłużeń finansowych wobec gminy Sztum.

§2
Ustala się komisję do przeprowadzenia przetargu w składzie :

1. Przewodniczący Komisji: Waldemar Fierek - Członek Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek Komisji : Agnieszka Topolewska-Reksa - Kierownik Ref. IPPiGN
3. Członek Komisji : Elżbieta Oblotzka - Inspektor Ref. IPPiGN

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:893
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:23:11
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:22:51