Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 91/2003
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 20 sierpnia 2003 roku.


w sprawie rozłożenia na raty należności głównej oraz umorzenia należności ubocznych.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt 1 i 2, § 4 ust. 3, § 5 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2003 roku po rozpatrzeniu wniosku Pana Zenona D.

Zarządza, co następuje:

§ 1


Umorzyć na wniosek strony należność uboczną naliczoną od należności głównej w wysokości 90,60 zł słownie: dziewięćdziesiąt złotych 60/100, a główną należność pieniężną w kwocie 152,15 zł słownie: sto pięćdziesiąt dwa złote 15/100 rozłożyć na dziesięć rat miesięcznych, w tym pierwsza rata w wysokości 17,15 zł a dziewięć rat po 15,00 złotych każda płatnych do dnia 15 każdego miesiąca, poczynając od miesiąca września 2003 roku.

§ 2


Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w § 1, uchwała traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty.

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy

Z up.
Alicja Podlewska
z-ca Burmistrza

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:948
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-19 12:12:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-19 12:01:09