Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 133/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 25 listopada 2003 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami).

Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2003 r. określonych w punkcie 13 i 17 wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.