Urząd Miasta i Gminy

 

INFORMACJA z dnia 2 stycznia 2024 r. o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

 

Rada Miejska w Sztumie informuje, że przystępuje do wyborów uzupełniających do Sądu Rejonowego w Kwidzynie 1 ławnika na kadencję od 2024 r. do 2027 r.:

 

 

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kwidzynie
Podstawa prawna :
•    ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 289 z późniejszymi zmianami),
•    rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz. 693 )

 

 

Termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Sztumie kandydatów na ławników upływa w dniu 23 stycznia 2024 roku.
Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miejskiej w Sztumie po upływie terminu pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

 

1.    Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat,
4)    jest zatrudniony,   prowadzi   działalność   gospodarczą   lub   mieszka   w   miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

2.    Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)    duchowni,
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

3.    Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się Radzie Miejskiej w Sztumie w odniesieniu do kandydatów zatrudnionych, prowadzących działalność lub mieszkających w Mieście i Gminie Sztum.

 

4.    Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:
1)    prezesi właściwych sądów,
2)    stowarzyszenia,
3)    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4)    co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

5.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia, dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

6.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

7.    Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Uwaga !
1.    Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
2.    Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
3.    Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


8.    Wzory:

 • karty zgłoszenia - kliknij aby pobrać  Szczegóły pliku
  Nazwa: 01_karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika.rtf
  Opis: 01_karta_zgloszenia_kandydata_na_ławnika
  Utworzono: 2024-01-02 14:38:58
  Data dodania: 2024-01-02 14:39:50
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.12 MB
  Rozszerzenie pliku: rtf
 • listy osób (50 obywateli) zgłaszających kandydata - kliknij aby pobrać  Szczegóły pliku
  Nazwa: 03_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata-2.doc
  Opis: 03_Lista_osob_zglaszajacych_kandydata-2
  Utworzono: 2024-01-02 14:40:29
  Data dodania: 2024-01-02 14:41:06
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.16 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • druk zaświadczenia lekarskiego - kliknij aby pobrać  Szczegóły pliku
  Nazwa: 07_zaświadczenie_lekarskie.doc
  Opis: 07_zaświadczenie_lekarskie
  Utworzono: 2024-01-02 14:42:06
  Data dodania: 2024-01-02 14:42:40
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • zwolnienie z opłaty - kliknij aby pobrać  Szczegóły pliku
  Nazwa: 02a_Zwolnienie z opłaty.doc
  Opis: 02a_Zwolnienie z opłaty
  Utworzono: 2024-01-02 14:40:08
  Data dodania: 2024-01-02 14:40:42
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc

 

 • oraz oświadczeń
 • kliknij aby pobrać  oświadczenie 1  Szczegóły pliku
  Nazwa: 04_oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo.doc
  Opis: 04_oswiadczenie_kandydata_postepowanie_o_przestepstwo
  Utworzono: 2024-01-02 14:40:53
  Data dodania: 2024-01-02 14:41:29
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • - kliknij aby pobrać oświadczenie 2  Szczegóły pliku
  Nazwa: 05_oswiadczenie_kandydata_spełnienie_wymogów_ustawowych.doc
  Opis: 05_oswiadczenie_kandydata_spełnienie_wymogów_ustawowych
  Utworzono: 2024-01-02 14:41:20
  Data dodania: 2024-01-02 14:41:55
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.05 MB
  Rozszerzenie pliku: doc
 • - kliknij aby pobrać oświadczenie 3 Szczegóły pliku
  Nazwa: 06_oświadczenie_kandydata_władza_rodzicielska.doc
  Opis: 06_oświadczenie_kandydata_władza_rodzicielska
  Utworzono: 2024-01-02 14:41:41
  Data dodania: 2024-01-02 14:42:21
  Autor pliku: UMiG
  Wprowadził/a: Kosmowski Daniel
  Rozmiar pliku: 0.04 MB
  Rozszerzenie pliku: doc


- wzory dostępne są również  w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie przy ul. Mickiewicza 39, piętro III, pokój 81 (Sekretarz Miasta i Gminy) tel. 55 640 63 20 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie www.bip.sztum.pl.

 

Informacja o wyborach ławników zamieszczona jest również na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: www.gov.pl/sprawiedliwosc.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

Czesław Oleksiak