Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 104/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 września 2003r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002r.w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem II postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do udziału w przetargu wg procedury zawierania umów w ramach programów PHAREJSPA oraz SAPARD na: budową sieci wodociągowej z m. Koniecwałd do m. Gronajny w gminie Sztum — zadanie współfinansowane ze środków programu SAPARD

powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty
w składzie:

 • Przewodniczący: Tchórzewski Zbigniew
  Członkowie: Dobrzyński Marek
  Zgubińska Teresa
  Dariusz Kumuda
  Nowak Teresa - Sekretarz Komisji

§ 2


 1. Postępowanie II wszczęto dnia 15 lipca 2003r na wniosek Kierownika Ref. Rozwoju i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie - Zbigniewa Tchórzewskiego.
 2. Przetarg odbędzie siew dniu 23 września 2003r, o godz.14.45 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 39.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor