Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 17/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 22 lutego 2005 roku


w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Na podstawie art.33 ust.21 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1


W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie wprowadzam następujące zmiany:
- w § 7 w ust.5 lit.d w pozycji „ stanowisko do spraw wojskowych, kancelarii tajnej, pełnomocnik Burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych- SO I” skreśla się słowa „ pełnomocnik Burmistrza do spraw”.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor