Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 65/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 maja 2003 roku


w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Górkach obręb geodezyjny Barlewice.


Na podstawie art.30. ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 8 ust. 1 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z mniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 z dnia 3 października 2002 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej (garaż + działka nr 148/29) położonej w Górkach obręb geodezyjny Barlewice gm. Sztum wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
powołuję Komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Joachim Majewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek: Elżbieta Oblotzka – Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.