Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 134/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27 października 2005 roku

w sprawie ustalenia cennika dzierżaw dla gminnego zasobu nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata ze zmianami
Zarządzam co następuje:

§1.
1 .Ustalam cennik z tytułu dzierżaw nieruchomości z gminnego zasobu wg niżej podanych stawek netto:
1) Grunty przeznaczone lub wykorzystywane na cele handlowe, stawka miesięczna :
I strefa - 2,54 zł/m2
II strefa - 1,83 zł/m2
III strefa - 1,52 zł/m2
2) Wiata w Barlewiczkach usytuowana na działce nr 89/ 12 o pow. 41m2,
stawka miesięczna :
- 63,00 zł
3) Za garaże w Górkach wraz z gruntem ( 7 szt.),
stawka miesięczna :
- 60 zł/szt
4) Nieruchomości gruntowe przeznaczone na działalność w zakresie gier losowych,
stawka miesięczna : - 5,00 zł /m2
5) Grunty pod garaże ( stałe, czasowe ) za 1 punkt, stawka roczna :
a/ teren Miasta Sztum - 220,00 zł
b/ teren Gminy Sztum - 176,00 zł
6) Grunty na cele:
działalność gospodarcza, przemysłowa, rzemiosło,
stawka roczna :
- 3,63zł/m2

7) Nieruchomości zabudowane, stawka m-czna :
Położenie nieruchomości
Sztum ul. Lipowa - działka nr 465/2 - 1.415,82 zł
Sztum ul. Jagiełły „ Baszta " - część działki 620/1 - 363,36 zł
Sztum ul. Żeromskiego - budynek użytkowy - część działki nr 18/20 - 86,55 zł
Sztum ul. Żeromskiego - portiernia - działka nr 18/19 - 100,35 zł
Sztum obr.2 WC - część działki nr 366/33 - 51,45 zł
Gościszewo 80A- lokal użytkowy - działka nr 146/3 - 304,70 zł
Postolin - budynek użytkowy („ Cosmix ") - 308,00 zł
8) Ogrody przydomowe, stawka roczna : -0,10 zł/m2 -wartość czynszu w umowie nie może być mniejsza niż - 15,00 zł
9) Grunty rolne - za 1 ha, stawka roczna
R kl. I - 4,35 q pszenicy
R kl.II -3,96q
R kl.IIIa -3,54q
R kl.IIIb -3,00q
R kl. IVa -2,40q
R kl. IVb -l,80q
R kl.V -l,00q
R kl. VI -0,70q
ŁP kl. I - 4,35 q
ŁP kl.II -3,54q
ŁP kl. III - 2,79 q
ŁP kl. IV -2,01q
ŁP kl. V -l,00q
ŁP kl. VI -0,70q •
Czynsz dzierżawny jest płatny w dwóch półrocznych terminach w wysokości równowartości pieniężnej wynikającej
z przemnożenia połowy ilości pszenicy określonej w umowie dzierżawy przez krajową średnią cenę skupu pszenic}
opublikowaną przez GUS za każde półrocze danego roku kalendarzowego obowiązującą w dniu płatności rat\\.
Wartość 1 q pszenicy do obliczenia czynszu, nie może być niższa niż 55zł/q.
Wartość czynszu nie może być niższa niż 30 zł rocznie.
10) Grunty na cele składowe, bez dochodu - szopki, siedliska, składy opału :
stawka roczna :
- 0,10 zł/m2
wartość czynszu w umowie nie może być niższa niż - 15,00zł
2.Stawki ustalone w ust.l pkt 9 należy stosować dla powierzchni gruntu od 0,10 ha, natomiast dla mniejszej powierzchni stawki ustalone w ust.l pkt 8.

§ 2.
1 .W szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być ustalone odmienne od w/w, stawki czynszu dzierżawnego.
2.Jeśli po rozwiązaniu umowy dzierżawy, dzierżawca nie wyda przedmiotu dzierżawy, będzie obciążany opłatą za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
§ 3.
1. Ustala się następujące terminy płatności czynszów dzierżawnych:
a/ za grunty rolne: w dwóch terminach, do 31 marca za pierwsze półrocze i do 30 września za drugie
półrocze,
b/ czynsze roczne do 31 marca każdego roku lub w innych terminach ustalonych z Dzierżawcą w umowie
dzierżawy,
c/ czynsze miesięczne do 15 każdego m-ca za dany miesiąc.
2. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu należy stosować odsetki ustawowe.
3.Ustala się, że najniższa wartość czynszu w umowie zawartej z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą nie może być niższa niż 35,00 zł.
§ 4.
Podział miasta i gminy na strefy:
-do I- ej strefy zalicza się ul. Mickiewicza, Plac Wolności, ul. Galia Anonima, ul. Jagiełły do Baszty, ul. Reja, ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Kasprowicza, ul. Lipowa, teren tzw. „Szachownicy " ora/ teren przyległy do w/w ulic położony do 30 m licząc od krawężnika jezdni, -do II-ej strefy należy pozostały teren miasta, -do IH-ej strefy należy teren gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku.
§ 6.
Z dniem 31 grudnia 2005 roku traci moc Zarządzenie Nr 121/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum /. dnia 16 października 2003 w sprawie ustalenia cennika dzierżawiła gminnego zasobu nieruchomości, ze zmianami.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:951
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:42:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 14:37:19