Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 77/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 sierpnia 2004 rokuw sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta
i Gminy Sztum za I półrocze 2004 r.


Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta
i Gminy Sztum informuje co następuje:


§ 1


Przedstawia się Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2004 r. informację
o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2004 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Sztum
Nr 77/2004
z dnia 6 sierpnia 2004 r.


INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU


I. PODSTAWA PRAWNA

­ Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
­ Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) art. 135 ust. 1,
­ Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z 2001 r. – z późniejszymi zmianami) art. 13 pkt 4,
­ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów
i rozchodów (Dz. U. Nr 68 z 2003 r. poz. 634 z późniejszymi zmianami).

II. SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:

­ wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 1

­ wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 2

­ wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przeka-zaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 3

­ wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 4

­ wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 5


­ wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 6

­ wykonanie przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 7

­ dług gminy na dzień 30 czerwca 2004 roku - załącznik Nr 8

­ wykonanie przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 9

­ wykonanie przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2004 roku - załącznik Nr 10

­ zmiany budżetu w I półroczu 2004 roku. - załącznik Nr 11

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza nr 77/2004 spakowane w formacie *.zip do pobrania tutaj