Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 51/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 czerwca 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 24.060.320 zł

 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 27.720.487 zł

 3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami
  i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
  w oparciu o pisma:
  - Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku
  Nr DGD 980 – 4 – 3/04 z dnia 31 maja 2004 r. i Nr DGD 980 – 4 – 4/04
  z dnia 4 czerwca 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 23.960 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Unii Europejskiej.
  - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów
  i Budżetu Nr FB.I – 3011/D/34/2004 z dnia 7 czerwca 2004 r. o kwotę 968.000 zł zwiększające plan dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych (zaliczkowo na III kwartał).
 2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 18.300 zł w celu zabezpieczenia wydatków na remonty bieżące w:
  - Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na remont dachu,
  - Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie na przygotowanie pomieszczeń na pracownię komputerową,
  - Szkole Podstawowej w Czerninie na malowanie sali gimnastycznej,
  - Szkole Podstawowej w Gościszewie na remont kuchni.

Ponadto dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między jednostkami budżetowymi, które nie mają wpływu na zmianę w planie wydatków budżetowych.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2