Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 60/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 14 maja 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w 2003 roku.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” i w dziale 801 „Oświata i wychowanie”

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01003 „Upowszechnianie doradztwa rolniczego” o kwotę 300 zł w celu sfinansowania szkolenia dwóch osób z sołectwa Koślinka, w ramach Pomorskiego Programu Odnowy Wsi,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 8010 „Gimnazja” w kwocie 200 zł w celu sfinansowania wydatków z tytułu podatku od nieruchomości za pomieszczenie wynajmowane na prowadzenie sklepiku szkolnego w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie.

T A B E L A