Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 142/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 grudnia 2003r


w sprawie przeniesień wydatków między paragrafami w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej