Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 32/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 marca 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza
co następuje

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.775.501 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.056.081 zł


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor



Uzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o porozumienie zawarte z Powiatem Sztumskim z dnia
16.02.2005 r. w sprawie powierzenia zadań powiatu w zakresie powiatowej biblioteki, na które gmina otrzymała dotację celową w kwotę 15.000 zł.
W/w zadnie będzie realizowało Sztumskie Centrum Kultury.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 32/2005 z dnia 31 marzec 2005 roku

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:869
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-04-07 09:36:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-04-07 09:32:44