Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 66/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 20 czerwca 2005r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr.40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005 w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005.”

zarządzam, co następuje:

§ 1


W Zarządzeniu Nr 40/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej wprowadza się następujące zmiany : W § 1 punkt 4 skreśla się imię i nazwisko „Andrzej Dziąbkowski” , a wpisuje w to miejsce „Kazimierz Barański”.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:863
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-11 11:43:12
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-11 11:42:16