Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 126/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 października 2005 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2005 r. określonych w punktach 8, 14- wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.
Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;
Zmiany w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał 2005 roku dokonuje się w dziale:
- 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" o kwotę 26.205 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP oraz na diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych,
- 852 „Pomoc społeczna" rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu osób wymagających całodobowej opieki.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:879
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-11-22 14:17:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-11-22 09:21:36