Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 156/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 grudnia 2003 roku


w sprawie przeniesień planowanych dochodów i wydatków między działami oraz planowanych wydatków z rezerwy budżetowej w 2003 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 926 „Kultura fizyczna i sport”.

  2. Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów i wydatków między działami z działu 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, do działu 926 „Kultura fizyczna i sport”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


  • I. Przeniesień planowanych wydatków budżetowych dokonuje się z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 15.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Świetlica i boisko naszym centrum rekreacyjno – kulturalnym wsi Koślinka” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

  • II. Przeniesień planowanych dochodów i wydatków między działami dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotacji celowej z działu 921 „Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do działu 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” o kwotę 17.000 zł (całkowity koszt zadania wynosi 32.000 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Świetlica i boisko naszym centrum rekreacyjno – kulturalnym wsi Koślinka”.


    Załącznik

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:892
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-21 10:55:08
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-01-15 08:05:47