Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 78/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 9 sierpnia 2004 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/135/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:

Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/135/2004 z dnia 3 sierpnia 2004 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:

1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja
i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” o kwotę 9.500 zł w związku z podpisana umową z Fundacją Wspomagania Wsi w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Na szlaku zamków gotyckich i wsi sztumskich” realizowane przez wieś Koślinka w zakresie renowacji kluczowych dla rozwoju lokalnej turystyki miejsc o walorach przyrodniczych i historycznych (remont mostku, uporządkowanie terenu wokół miejscowego jeziora i przygotowanie ścieżki rowerowej, uporządkowanie zabytkowego cmentarza oraz wzgórza cmentarnego, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, podłączenie oświetlenia wzgórza oraz zakup i montaż drewnianych ławostołów
i ławek),

2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”
o kwotę 6.520 zł (1.468,75 EURO) w związku z uzyskaniem dofinansowania z Komisji Europejskiej na projekt pn. „Nowy wymiar partnerstwa. Pobyt mieszkańców Ritterhude w Sztumie podczas Dni Ziemi Sztumskiej” w ramach Programu Miasta Bliźniacze,

3. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 10.500 zł zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚiGW w Gdańsku Nr WFOŚ/D/II – 16.E/98/2004 na dotację (2.500 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Praca na rzecz ekologii – współpraca Centrum Edukacji Ekologicznej w Sztumie ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi” oraz Nr WFOŚ/D/II – 16.E/100/2004 na dotację (8.000 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program ochrony bociana białego w gminie Sztum”,

4. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”
o kwotę 1.220 zł zgodnie z podpisaną umową na organizację imprezy Turniej Drużyn podwórkowych, na której będzie reklamowana firma „Praterm” SA Oddział w Sztumie.

II. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXIII/124/2004 r. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. pn. „Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów”.
1. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja Gimnazjum Nr 1 w Sztumie”.
W pozycji planowane nakłady na 2005 rok zwiększa się środki własne
o kwotę 76.280 zł do wysokości 1.726.280 zł, zmniejsza się środki
z budżetu państwa o kwotę 76.280 zł do wysokości 720.000 zł.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności dostosowania źródeł finansowania wymienionego zadania do wymogów Generatora Wniosków o dofinansowanie projektu wniosku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004/2006.
2. Wprowadza się nowe zadanie w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” pn. „Utworzenie systemu e–government
w powiecie sztumskim” zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej
Nr XIII/134/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Sztum do w/w programu.
Realizacja w roku 2005
limit wydatków ogółem – 10.000 zł,
planowane nakłady w I roku tj. 2005 – 10.000 zł – środki własne.

III. W załączniku Nr 10 do uchwały Rady Miejskiej Nr XX/108/04 z dnia
27 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 r.
pn. „Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego i środków specjalnych na rok 2004” dokonuje się zmniejszenia stanu środków obrotowych zakładu budżetowego (ZGKiM) na początek roku (1.01.2004 r) o kwotę 116.326 zł natomiast zwiększa się o w/w kwotę plan przychodów. Powyższe zmiany nie spowodują zmiany planu wydatków i stanu środków obrotowych na koniec roku (31.12.2004 r).

Załączniki Uchwały Rady Miejskiej dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:905
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-08-16 14:35:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-08-16 14:31:16