Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 48/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 02 kwietnia 2003 roku


w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Paderewskiego w Sztumie.


Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku Pani Gabrieli Mockus zam. Sztum ul. Paderewskiego 1 zarządza, co następuje:

center>§ 1/center>

Umarza się odsetki w kwocie 638,90 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem złotych 90/100), od części należności z tytułu udziału w budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Paderewskiego w Sztumie dla Pani Gabrieli Mockus.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.