Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 85/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 16 lipca 2003 rokuw sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U.142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzam, co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr:
- 10 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Lipowej,
- 1 mieszczącego się w budynku nr 6 w Sztumie pryz ul. Jagiełły,
- 2 mieszczącego się w budynku nr 2/10 w Sztumie przy ul. Mickiewicza
wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Sławomir Michalik – Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 2


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.