Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 1/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 08 stycznia 2004 roku


W sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 , § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§ 1


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr :

 • 20 mieszczącego się w budynku nr 10 w Sztumie przy ul. Morawskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 29.426,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 28 mieszczącego się w budynku nr 6a w Sztumie przy ul. Morawskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 54.940,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 4 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Lipowej , o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 46.793,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 3 mieszczącego się w budynku nr 31 „E" w Sztumie przy ul. Reja , o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 34.634,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 4 mieszczącego się w budynku nr 13 w Sztumie przy ul. Koniecpolskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 56.456,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 3 mieszczącego się w budynku nr 22 w Sztumie przy ul. Plac Wolności, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 27.335,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 11 mieszczącego się w budynku nr 7 w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 21.482,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

 • 2 mieszczącego się w budynku nr 14 „f w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 39.789,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)

  wytypowanych do sprzedaży Uchwałą Nr 64/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 29 sierpnia 2002 roku, powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek - Członek Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek : Teresa Wasielewska — Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
  3. Członek : Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Gosp. Nieruchomościami

  § 2


  Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem rokowań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 3


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz
  Miasta i Gminy Sztum

  Leszek Tabor